Upit gema, pronađeno natuknica: 9

gema

gema (lat. gemma: pupoljak; dragi kamen; pečat), umjetnički obrađen poludragulj (rjeđe dragi kamen), ...

gliptika

gliptika (grčki γλυπτıϰός: koji se odnosi na urezivanje), umijeće i tehnički postupak izradbe gema, ...

nakit

nakit, skupni naziv za dekorativne predmete kojima čovjek ukrašava svoje tijelo i odjeću; u užem smislu, ...

oniks

oniks (lat. onyx < grč. ὄνυξ: nokat), poludragi kamen, sitnozrnasti kremeni agregat. Poput ahata, slojevite ...

Rimsko Carstvo

Rimsko Carstvo ili Rimski Imperij (lat. Imperium Romanum), zajednički naziv za sva antička područja ...

Romul i Rem

Romul i Rem (lat. Romulus, Remus), prema rimskom mitu, blizanci boga Marsa i Reje Silvije, kćeri Numitora, ...

Runović

Runović (prije Runovići), naselje i općinsko središte u Dalmaciji, 11 km jugoistočno od Imotskog; 2051 st. ...

skarabej

skarabej (lat. scarabaeus < grč. ϰάραβος: rogati kukac), gema, tj. vrsta ukrasnoga kamena s urezanim ...

Teodor

Teodor (grčki Θεόδωρος, Theódōros), grčki kipar i graditelj s otoka Sama (VI. st. pr. Kr.). Prema predaji ...