Upit elektromagnetsko međudjelovanje, pronađeno natuknica: 15

elektromagnetsko međudjelovanje

elektromagnetsko međudjelovanje, temeljno međudjelovanje elementarnih čestica koje imaju električni ...

fizika elementarnih čestica

fizika elementarnih čestica, grana fizike koja se bavi proučavanjem elementarnih čestica kao temeljnih ...

Glashow, Sheldon Lee

Glashow [glæ'šou], Sheldon Lee, američki fizičar (New York, 15. XII. 1932). Doktorirao na Harvardovu ...

kvantna elektrodinamika

kvantna elektrodinamika (kvantna teorija polja), kvantna teorija međudjelovanja koja opisuje ponašanje ...

lepton (fizika)

lepton (prema grč. λεπτός: sitan), subatomska čestica koja ne podliježe jakom međudjelovanju i ima spin ...

temeljno međudjelovanje

temeljno međudjelovanje (fundamentalna interakcija), međudjelovanje elementarnih čestica: gravitacijsko, ...

atom

atom (grč. ἄτομος: nedjeljiv), osnovni djelić, najmanji dio na koji tvar može biti rastavljena bez otpuštanja ...

dualizam

dualizam (prema lat. dualis: dvojan, dvostruk). 1. Dvojnost, dvojstvo, dvojno ustrojstvo; termin kojim ...

gluon

gluon (engl. gluon, od glue: ljepilo < franc. glu: ljepak [od imele] < kasnolat. glus, genitiv glutis, ...

ionizirajuće zračenje

ionizirajuće zračenje, fotonsko (elektromagnetsko) ili čestično (korpuskulno) zračenje koje koje ima ...

(1)  2