Upit električna snaga, pronađeno natuknica: 27

električna snaga

električna snaga (znak P), brzina promjene električne energije W s vremenom t. Ako je tok energije stalan, ...

atomska baterija

atomska baterija (izotopna baterija, radioizotopni generator), uređaj u kojem se energija zračenja radionuklida ...

električna mjerenja

električna mjerenja, mjerenja raznovrsnih električnih i neelektričnih veličina električnim mjernim postupcima. ...

električna struja

električna struja. 1. Osnovna fizikalna veličina (znak I) kojom se opisuje strujanje čestica nabijenih ...

nuklearna elektrana

nuklearna elektrana, energetsko postrojenje u kojem se toplinska energija, proizvedena u nuklearnom ...

transformator

transformator (prema lat. transformare: preobraziti, pretvoriti), električni uređaj bez pokretnih dijelova ...

uzbuda

uzbuda, u elektrotehnici, skraćeni naziv za manje ili više složeni sustav kojim se osigurava tok istosmjerne ...

vatmetar

vatmetar (vat + -metar), instrument za mjerenje električne snage u istosmjernim i izmjeničnim (jednofaznim ...

veličina

veličina (mjerna veličina ili fizikalna veličina), objektivno svojstvo materijalnog svijeta (tvari, ...

Amerika

Amerika, kontinentski i otočni prostor između Arktičkog arhipelaga na sjevernoj polutki do rta Horna ...

(1)  2  3