Upit država shs, pronađeno natuknica: 41

Država Slovenaca Hrvata i Srba

Država Slovenaca, Hrvata i Srba (Država SHS), nastala je u procesu raspada Austro-Ugarske Monarhije ...

Istra (poluotok)

Istra, najveći poluotok istočne obale Jadrana. Kopnena granica Istre nije pouzdano utvrđena. Obično ...

marka, poštanska

marka, poštanska (njem. [Brief]marke ili Marke), poštanska vrjednota koju izdaje poštanska uprava pojedine ...

SHS

SHS, kratica u nazivu Države Slovenaca, Hrvata i Srba 1918 (Država SHS), potom Kraljevstva Srba, Hrvata ...

Angjelinović, Budislav Grga

Angjelinović, Budislav Grga, hrvatski političar (Sućuraj na Hvaru, 14. I. 1886 – Split, 1. V. 1946). ...

antanta

antanta (franc. entente: sporazum), sporazum između dviju ili više država radi postizanja određenog ...

Austrijanci

Austrijanci, narod u Austriji; oko 7,5 milijuna pripadnika, uglavnom u Austriji, potom u Italiji (Južni ...

Austro-Ugarska

Austro-Ugarska (Austro-Ugarska Monarhija), naziv Habsburške Monarhije nakon nagodbe Austrije s Ugarskom ...

banovina

banovina (banat), područje pod banovom upravom. U širem smislu, može biti identična kraljevstvu (npr. ...

Barcelonska deklaracija

Barcelonska deklaracija, međunarodni dokument o slobodi prometa i tranzita. Paktom Lige naroda i mirovnim ...

(1)  2  3  4  5