Upit bonitet, pronađeno natuknica: 7

bonitet

bonitet (latinski bonitas, genitiv bonitatis: vrsnoća; dobrota), skup svojstava kojima se prosuđuje ...

dendrometrija

dendrometrija (dendro- + -metrija), znanost o utvrđivanju kubnog sadržaja stojećih (dubećih) stabala, ...

državni zajam

državni ili javni zajam, najčešći oblik javnog ili državnog duga (→  državni ili javni dugovi). Kada ...

faktor

faktor (lat. factor: tvorac). 1. Uzrok, pokretačka snaga ili jedan od uvjeta ili elemenata neke pojave ...

forfaiting

forfaiting [fɔ:fẹi'tiŋ] (engl.) (forfetiranje), prodaja nedospjelih novčanih tražbina banci, uz isključenje ...

sastojina

sastojina, u šumarstvu, dio šume koji je po postanku, sastavu i razvoju više-manje podjednak, a od ...

zemljovid tala

zemljovid tala (pedološka karta), slika strukture zemljišnoga pokrivača nekoga područja. Prema mjerilu ...