Upit animus, pronađeno natuknica: 4

animus

animus [a'~] (lat: duh, volja, namjera), u pravu, volja usmjerena na postizanje određenih prav. učinaka. ...

boravište

boravište, mjesto gdje građanin privremeno boravi. Za razliku od prebivališta (domicila), boravištu ...

novacija

novacija (kasnolat. novatio) ili obnova, ugovor kojim stranke mijenjaju pravnu osnovu ili glavnu činidbu ...

posjed

posjed, faktična (de facto) vlast na stvari. Suvremena pravna teorija, a tako i hrvatsko stvarnopravno ...