Upit aksiologija, pronađeno natuknica: 4

aksiologija

aksiologija (grčki ἄξıος: vrijedan + -logija). 1. Filozofska disciplina koja ispituje vrijednosti; ...

forma i supstancija

forma i supstancija, u strukturalističkoj lingvistici, teza F. de Saussurea da je »jezik forma a ne ...

Kupareo, Rajmund

Kupareo, Rajmund, hrvatski književnik i estetičar (Vrboska na Hvaru, 16. XI. 1914 – Zagreb, 6. VI. 1996). ...

odgojne vrijednosti

odgojne vrijednosti, duhovna dobra i ideali koji služe u osmišljavanju odgoja i postizanju njegovih ...