Za upit Me��unarodni sud za ratne zlo��ine na podru��ju biv��e Jugoslavije nema rezultata pretraživanja unutar Hrvatske enciklopedije.