Upit Fizika, pronađeno natuknica: 108

fizika

fizika (grč. φυσıϰή, od φυσıϰός: prirodan, naravan), prirodna znanost koja se bavi materijom, gibanjem, ...

Fizika

Fizika, međunarodni znanstveni časopis u izdanju Hrvatskoga fizikalnoga društva, u kojem su se objavljivali ...

fizika čvrstog stanja

fizika čvrstog stanja, grana fizike koja proučava strukturu tvari u čvrstome stanju te s pomoću kvantne ...

fizika elementarnih čestica

fizika elementarnih čestica, grana fizike koja se bavi proučavanjem elementarnih čestica kao temeljnih ...

fizika plazme

fizika plazme, grana fizike koja proučava tvari u faznom stanju plazme, metode za opisivanje plazme ...

fizika teških iona

fizika teških iona, grana fizike koja se bavi proučavanjem nukleona s masom većom od mase jezgre helija-4 ...

fizika zgrade

fizika zgrade, u graditeljstvu, disciplina koja se bavi primjenom fizikalnih zakona pri rješavanju problema ...

atomska i molekularna fizika

atomska i molekularna fizika, grana fizike koja se bavi istraživanjem strukture atoma i atomske strukture ...

klasična fizika

klasična fizika, područja fizike razvijena prije 1900. i utemeljena na Newtonovim zakonima mehanike ...

kvantna fizika

kvantna fizika, grana fizike koja objašnjava pojave u svijetu atomskih dimenzija, a realistične kvantne ...

(1)  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >