Upit Codex Vaticanus, pronađeno natuknica: 3

Codex Vaticanus

Codex Vaticanus [ko:'deks vatika:'nus] (lat.: Vatikanski kodeks), grčki rukopis iz prve polovice IV. stoljeća, ...

Biblija

Biblija (kasnolat. Biblia, od grč. βıβλία, deminutiv mn. [jed. βıβλίον] od βίβλος: knjiga), sveta knjiga ...

Liber diurnus (Romanorum pontificum)

Liber diurnus (Romanorum pontificum) [li'ber di·u'rnus ro:ma:no:'rum ponti'fikum] (lat.: Dnevna knjiga ...