STRUKE:

složena država

složena država, država sastavljena od više posebnih političkih entiteta (država, zemalja, kantona, pokrajina i dr.) kao njezinih članica. Složene države odlikuju se većom ili manjom autonomijom političko–teritorijalnih jedinica od kojih su sastavljene. Načelno se razlikuju četiri oblika složene države: personalna unija (savez u kojem je svaka od članica unije suverena i subjekt međunarodnog prava, npr. Finska – Rusija, 1809–1919), realna unija (savez koji je suveren i nastupa prema van kao jedan pravni subjekt, a države članice koje ga tvore mogu imati ograničen međunarodnopravni subjektivitet, npr. Austro-Ugarska Monarhija, 1867–1918), konfederacija (savez suverenih država utemeljen ugovorom u kojem konfederacija i svaka od konfederalnih država ima međunarodnopravni subjektivitet, npr. Švicarska, 1291–1798), te federacija (čvršći savez država utemeljen na ustavu u kojem je obično samo federacija suverena, a ovisno o slučaju, jedinice u pojedinim federacijama mogu sklapati međunarodne sporazume, npr. SAD).

Citiranje:
složena država. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2020. Pristupljeno 29. 10. 2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=56709>.