Sieyès, Emmanuel Joseph

Sieyès [sjejε's], Emmanuel Joseph (poznat kao abbé Sieyès), francuski političar, politički teoretičar i svećenik (Fréjus, 3. V. 1748Pariz, 20. VI. 1836). Uoči Francuske revolucije (1789) objavio glasoviti pamflet Što je treći stalež? (Qu’est-ce que le tiers état?) u kojem je iznio političke zahtjeve buržoazije (građanstva) nasuprot plemstvu i svećenstvu te kao suverena odredio naciju. Smatrao je kako postojanje staleža onemogućava postojanje jedinstvene nacije, pa se zato pod njegovim utjecajem skupština Trećega staleža 17. VI. 1789. proglasila Nacionalnom skupštinom i preuzela zakonodavne ovlasti. Kao član ustavnoga odbora sudjelovao je u izradbi ustava 1791. u kojem se zauzimao za ravnotežu polit. moći između drž. institucija. Izabran je 1792. za člana Konventa, u kojem je 1793. glasovao za kraljevu smrt. God. 1795. bio je član Odbora javnoga spasa i Vijeća pet stotina, a 1799. član Direktorija (vladajuće izvršno tijelo). Nakon drž. udara kojim je bila srušena vlast Direktorija, postao je jedan od triju konzula. Kada je Napoleon Bonaparte preuzeo sve ovlasti, Sieyès se povukao te je nakon restauracije 1815. boravio u emigraciji iz koje se vratio nakon Srpanjske revolucije 1830.

Sieyès, Emmanuel Joseph. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 21.2.2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=55858>.