STRUKE:

psiholingvistika

psiholingvistika (psiho- + lingvistika), područje psihologije i lingvistike koje proučava psihologijske aspekte jezika, povezanost jezika s psih. procesima i pojavama; psihologija govora. Psiholingvistika istražuje međuovisnost jezika i mišljenja, ulogu jezika u soc. interakciji, komunikaciji, pamćenju kao i posebne probleme i pojave; teškoće u govoru i pisanju, bilingvizam. Posebnu pozornost psiholingvistika posvećuje usvajanju i razvoju jezika i govora u djece, dakle opisu postupne izgradnje jezičnih struktura na svim razinama, zatim bilingvizmu ili dvojezičnosti te mentalnim procesima koji se odvijaju pri usvajanju dvaju jezičnih sustava, njihovoj mogućoj interferenciji te posebnostima njihovih jezičnih i govornih aktualizacija. Psiholingvistička problematika prisutna je u mnogim područjima psihologije (razvojna i klinička psihologija, neuropsihologija) i pristupima istraživanju (kognitivna psihologija).

Citiranje:
psiholingvistika. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2020. Pristupljeno 10. 7. 2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=50933>.