STRUKE:

Međunarodni sud pravde

Međunarodni sud pravde (engleski International Court of Justice, francuski Cour internationale de Justice), glavni sudski organ UN-a kojega je zadaća rješavanje sporova među državama, te davanje savjetodavnih mišljenja na zahtjev UN-a i drugih za to ovlaštenih međunarodnih organizacija. Sud djeluje u skladu sa Statutom, koji je sastavni dio Povelje UN-a. Sve države članice UN-a istodobno su i stranke Statuta, no strankom Statuta može postati i država nečlanica UN-a, ako to odluči Opća skupština UN-a na prijedlog Vijeća sigurnosti. Država koja nije stranka Statuta može iznijeti svoj spor pred Međunarodnim sudom ako ispuni uvjete koje za to propisuje Vijeće sigurnosti. Međunarodni sud pravde odlučuje samo o pravnim sporovima koji se odnose na: tumačenje nekog ugovora; svaku točku međunarodnoga prava; postojanje činjenice koja bi, ako se ustanovi, tvorila povrjedu međunarodne obveze; prirodu ili opseg zadovoljenja koje valja dati za povrjedu međunarodne obveze. Nadležnost Suda temelji se samo na pristanku stranaka spora, a taj pristanak može biti dan unaprijed za buduće sporove ili pak za već nastali spor; stranke mogu dati izjavu o prihvaćanju obvezatne nadležnosti Suda (tzv. fakultativna klauzula, koja djeluje u odnosu prema svim državama koje su istu takvu izjavu dale). Presude Suda obvezatne su i konačne, a mišljenja to nisu. Sud je sastavljen od 15 sudaca koje biraju Opća skupština i Vijeće sigurnosti u odvojenom glasovanju. Dva suca iz iste države ne mogu istodobno biti članovi Suda. U sastavu Suda moraju biti zastupljeni svi glavni civilizacijski i pravni sustavi svijeta. Suci se biraju na 9 godina i mogu biti ponovno birani, a za trajanja svoje funkcije ne mogu obavljati nikakvu političku ili upravnu funkciju niti imati bilo koje drugo zaposlenje. Ako Sud u svojem sastavu nema suca državljanina neke od stranaka spora, ta stranka može imenovati osobu svojega izbora (sudac ad hoc) da, s istim pravima i dužnostima kao i suci Međunarodnoga suda, sudjeluje u rješavanju njezina spora. Službeni su jezici Suda engleski i francuski. Sjedište je Suda u Hagu (Nizozemska).

Citiranje:
Međunarodni sud pravde. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 11. 8. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=39850>.