Markovnikov, Vladimir Vasiljevič

Markovnikov [marko'vn’ikəf], Vladimir Vasiljevič (Vasil’evič), ruski kemičar (Nižni Novgorod, 25. XII. 1838Moskva, 11. II. 1904). Profesor na sveučilištima u Kazanju, Odesi i Moskvi. Istraživao je naftu i alicikličke spojeve. Eksperimentom je dokazao konstitucijsku izomeriju maslačne i izomaslačne kiseline. Prvi je utvrdio da vrsta i položaj pojedinih atoma u molekuli utječu na reakcijsku sposobnost ostalih atoma. Sustavno je istraživao reakcije supstitucije i adicije organskih spojeva. Postavio je tzv. Markovnikovljevo pravilo: pri adiciji nesimetričnoga reagensa (halogenovodici, voda, alkohol, alkil-halogenidi i dr.) ionskim mehanizmom na višestruku vezu nesimetričnoga spoja, vodik se veže na ugljikov atom koji ima više vodikovih atoma. Tako npr. adicijom klorovodika (H–Cl) na propen (H3C–CH=CH2) nastaje H3C–CHCl–CH3, a ne H3C–CH2–CH2Cl. Međutim, obrnuto je pri adiciji radikalskim mehanizmom: vodik se veže na ugljikov atom koji ima manje vodikovih atoma (anti-Markovnikovljevo pravilo). Markovnikov je pridonio i poznavanju strukture cikličkih molekula (prvi je pripravio prstenove s 4 i 7 ugljikovih atoma).

Citiranje:
Markovnikov, Vladimir Vasiljevič. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 17. 10. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=39043>.