STRUKE:

komparativ

komparativ (lat. comparativus [gradus]: poredbeni [stupanj]), oblik pridjeva ili priloga kojim se označuje usporedba, uspoređivanje dvaju predmeta po kakvu svojstvu, i to tako da je to svojstvo u jednom od tih predmeta izraženo u većoj mjeri nego u drugome. Ako se međusobno uspoređuju svojstva predmeta (tj. pridjev s pridjevom), onda su oba pridjeva u komparativu, npr. Ta je zdjela viša nego šira. U hrvatskom standardnom jeziku komparativ se tvori morfemima (formantima) -j- (npr. mlad-j-i > mlađi), -ij- (npr. star-ij-i > stariji) te -š- (npr. mek-š-i > mekši). Osim toga, postoje i nepravilni komparativi, kao što su npr. bolji prema dobar, gori prema zao, više prema mnogo i sl. Komparativ može biti i opisni, tj. može imati oblik konstrukcije s riječima tipa više, jače i sl., što se posebno često upotrebljava onda kada se kompariraju glagolski pridjevi, npr. više razočaran ili jače zahvaćen (epidemijom). Katkada se komparativom ne označuje uspoređivanje dvaju predmeta po kakvu svojstvu, nego se označuje pojačano svojstvo, tj. označuje se da je u nekom predmetu određeno svojstvo prisutno u »priličnoj« ili dostatnoj mjeri. Takav se komparativ naziva apsolutnim. Tako npr. bogatiji ljudi znači »ljudi koji su prilično bogati«, bolja trgovina znači »trgovina koja je prilično, dovoljno dobra« i sl.

Citiranje:
komparativ. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2020. Pristupljeno 25. 5. 2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=32623>.