Crijević, Serafin Marija

ilustracija
CRIJEVIĆ, Serafin Marija

Crijević, Serafin Marija (Saro; Seraphinus Maria Cerva), hrvatski biograf i povjesničar (Dubrovnik, 4. X. 1686Dubrovnik, 24. VI. 1759). U dominikanski red stupio 1704. Nakon studija filozofije i teologije u Veneciji, vratio se 1710. u Dubrovnik, gdje je ostatak života proveo uglavnom u dominikanskom samostanu kao knjižničar, arhivist, predavač Svetoga pisma, filozofije i moralne teologije. Tri je puta bio prior samostana, dvaput generalni vikar dubrovačke dominikanske kongregacije.

Proučavao je dubrovačku vjersku, kulturnu i političku prošlost, oslanjajući se na radove prethodnika (L. Crijević Tuberon, I. F. Gundulić, N. Ranjina), ali i na vlastita arhivska istraživanja, kojima je ispunio 12 Bilježnica (Adversaria). Prvo su Crijevićevo djelo Portreti slavne braće dubrovačke dominikanske kongregacije (Iconotheca illustrium fratrum Congregationis Ragusanae sacri Ordinis Praedicatorum, 1728), zbirka od 143 životopisa. Mjesnoj povijesti reda posvećeni su i Spomenici dubrovačke dominikanske kongregacije (Monumenta Congregationis sancti Dominici de Ragusio Ordinis Fratrum Praedicatorum), nastali 1728–34., u 5 svezaka. Ukupnu crkvenu povijest na dubrovačkome području obrađuje Sveta dubrovačka prvostolna crkva (Sacra Metropolis Ragusina), nastala 1744., od čijih se 6 svezaka očuvalo 5. Izrazitu žanrovsku sklonost pokazivao je Crijević prema biografiji: sastavio je i životopis dubrovačkoga nadbiskupa I. Dominicija Firentinskoga (Vita beati Joannis Florentini sacri Ordinis Praedicatorum, 1729), a 1736. s talijanskoga je na latinski preveo i opširno komentirao anonimni životopis bl. Ozane Kotorske (De rebus gestis beatae Osannae a Catharo). Njegovo je glavno djelo Dubrovačka knjižnica (Bibliotheca Ragusina, in qua Ragusini scriptores eorumque gesta et scripta recensentur), na kojem je radio gotovo dva desetljeća (1726–44), opsežan bio-bibliografski leksikon u 4 sveska u kojem su obrađeni životopisi i opisana književna ostavština 435 dubrovačkih pisaca, djelo je objavljeno 1975–80 u tri sveska.

Citiranje:
Crijević, Serafin Marija. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2020. Pristupljeno 25. 1. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=12726>.