jakost električnoga polja

jakost električnoga polja (znak E), vektorska fizikalna veličina koja opisuje djelovanje električne sile F na česticu ili tijelo električnoga naboja q u električnom polju, a jednaka je količniku električne sile i električnoga naboja: E = F/q. Smjer jakosti električnoga polja je smjer u kojem električna sila djeluje na čestice nabijene pozitivnim električnim nabojem. Mjerna je jedinica jakosti električnoga polja volt po metru (V/m) ili njutn po kulonu (N/C).

Jakost električnoga polja u homogenom električnom polju, npr. u polju između dviju paralelnih metalnih ploča nabijenih pozitivnim i negativnim električnim nabojem jednakoga iznosa, konstantna je, tj. svi su vektori električnoga polja jednakoga iznosa, paralelni i usmjereni od pozitivne ploče prema negativnoj. Jakost električnoga polja u prostoru koji nije između ploča jednaka je nuli.

Jakost električnoga polja u sferno simetričnom električnom polju, npr. u električnom polju oko metalne kugle zanemariva volumena nabijene električnim nabojem q, obrnuto je razmjerna kvadratu udaljenosti r² između probnoga naboja i kugle, dakle: jakost elektricnoga polja.jpg, gdje je ε dielektrična permitivnost a r/|r| jedinični vektor vektora r koji povezuje izvor naboja i probni naboj.

Jakost električnoga polja ravne žice nabijene negativnim električnim nabojem okomita je na površinu žice i usmjerena prema van: E = q/2πεrl, gdje je r polumjer a l duljina žice. Ako je ravna žica beskonačno dugačka i ako su električni naboji na njoj jednoliko raspoređeni, jakost električnoga polja može se izraziti s pomoću linearne gustoće električnoga naboja λ, dakle: E = λ/2πεr.

Jakost električnoga polja jednoliko raspoređenih električnih naboja u beskonačnoj ravnini može se izraziti s pomoću površinske gustoće električnoga naboja σ, dakle: E = σ/2ε. Jakost električnoga polja između dviju beskonačno velikih paralelnih ploča nabijenih suprotnim električnim nabojem dva je puta veća od jakosti električnoga polja jedne ploče: E = σ/ε.

Jakost električnoga polja nastaloga kao rezultat djelovanja više tijela nabijenih električnim nabojem određuje se zbrajanjem vektora jakosti električnoga polja pojedinih tijela.

jakost električnoga polja. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 21.2.2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=69156>.