TRAŽI DALJE:
STRUKE:

titranje

titranje, periodičko mijenjanje neke veličine, ponavljanje niza stanja u određenim vremenskim intervalima. Temeljna je pojava u fizici: titraju mehanički titrajni sustavi s jedan, dva ili više stupnjeva slobode, elektromagnetski sustavi, molekule i atomi, kristalne rešetke, tehnički uređaji. Titraj je skup svih stanja ili vrijednosti koje poprima periodička veličina ili funkcija do svojega opetovanja. (Titranja u širem smislu mogu biti i neperiodičke promjene.) Matematički je najjednostavnije harmoničko titranje, pri kojem se udaljenost čestice od ravnotežnoga položaja tijekom vremena mijenja po sinusnome zakonu. Trenutačna vrijednost veličine koja harmonički titra dana je jednadžbom:

x = A sin (2πt/T + φ),

gdje je t (vrijeme) nezavisna varijabla, a A, T i φ su konstantne veličine. Trenutačna vrijednost x naziva se elongacija (trenutačna udaljenost točke koja titra od ravnotežnoga položaja), A je amplituda (maksimalna vrijednost elongacije), T je vrijeme trajanja jednoga titraja ili period titraja. Vrijednost f = 1/T jest broj titraja u jedinici vremena ili frekvencija. Argument (2πt/T + φ) jest fazni kut i određuje trenutačno stanje titraja. Na početku titraja (t = 0) fazni kut je φ i naziva se početni fazni kut. Polazna vrijednost stanja može se odabrati i tako da je početni fazni kut jednak nuli.

Mijenjaju li se amplituda i faza vremenski polagano u usporedbi s trajanjem jednoga titraja, titranje je srodno harmoničkom titranju. Ako se amplituda titranja mijenja, govori se o titranju s moduliranom amplitudom; koleba li se pak frekvencija, radi se o titranju s moduliranom frekvencijom. Titranja koja su istodobno istofrekventna i istofazna nazivaju se sinkrona titranja. Podudaraju li se frekvencije dvaju titraja, javlja se interferencija koja može dovesti do rezonancije. Dva titraja bliskih frekvencija daju udare. Frekvencija udara jednaka je apsolutnoj vrijednosti razlike frekvencija tih dvaju titraja.

Pojave titranja vrlo su česte. Tako npr. titranjem zračnih čestica nastaje ton. Titranje električnoga naboja proizvodi cijeli spektar elektromagnetskih valova, od gama-zračenja do radiovalova. (→ njihalo; oscilacije; prigušenje; vibracije)

Citiranje:
titranje. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 12. 4. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=61502>.