TRAŽI DALJE:
STRUKE:

antičestica

antičestica, subatomska čestica kojoj su masa i većina ostalih svojstava jednaki svojstvima neke čestice, ali su njezin električni naboj i magnetski moment suprotni. Tako je antičestica elektrona pozitivno nabijeni pozitron, antičestica protona negativno nabijeni antiproton, dok su neutron i njegova antičestica električki neutralni iako im je magnetski moment suprotnoga smjera (neutron se sastoji od kvarkova, a antineutron od antikvarkova).

Postojanje antičestica teorijski je predvidio Paul Adrien Maurice Dirac 1931., a pronašao ih je u kozmičkome zračenju Carl David Anderson 1932.

Anihilacija je proces pretvaranja mase u energiju koji se događa kad se čestica i njezina antičestica nađu u neposrednoj blizini. Primjerice, pozitroni nastali prirodnim radioaktivnim raspadom brzo anihiliraju u sudaru s elektronima.

Tvorba parova je proces nastajanja čestica i antičestica iz bozona, događa se npr. u vanjskim slojevima Zemljine atmosfere i u akceleratorima čestica.

Citiranje:
antičestica. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 30. 9. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=2984>.