Upit kontekst, pronađeno natuknica: 84

kontekst

kontekst (lat. contextus: spajanje; spoj), u jezikoslovlju i fonetici, naziv za istovjetne jedinice ...

Askonije Pedijan, Kvint

Askonije Pedijan, Kvint (latinski Quintus Asconius Pedianus [kwi:'ntus asko:'ni·us pedi·a:'nus]), rimski ...

Barac, Antun

Barac, Antun, hrvatski književni povjesničar i kritičar (Kamenjak kraj Crikvenice, 20. VIII. 1894 – ...

barok

barok (franc. i engl. baroque, njem. Barock, rus. barokko, tal. i španj. barroco), stilsko-povijesni ...

Berneker, Erich

Berneker [bε'rnəkəɹ], Erich, njemački jezikoslovac, slavist i baltist, sljedbenik mladogramatičarske ...

Bošković-Stulli, Maja

Bošković-Stulli, Maja, hrvatska istraživačica usmene književnosti (Osijek, 9. XI. 1922 – Zagreb, 14. VIII. 2012). ...

Brooks, Cleanth

Brooks [bruks], Cleanth, američki književni kritičar (Murray, Kentucky, 16. X. 1906 – New Haven, Connecticut, ...

Casella, Alfredo

Casella [kasε'l:a], Alfredo, talijanski skladatelj, pijanist i glazbeni pedagog (Torino, 25. VII. 1883 ...

Corto Maltese

Corto Maltese (udomaćeno [ko'rto malte:'ze]), junak istoimenoga talijansko-francuskog stripa u kojem ...

Crnogorci

Crnogorci, južnoslavenski narod. Ime nastalo od naziva zemlje Crna Gora, gdje je najviše Crnogoraca ...

(1)  2  3  4  5  6  7  8  9