Upit knjiga, pronađeno natuknica: 2162

Codex aureus

Codex aureus [ko:'deks ạu'reus] (latinski: zlatna knjiga), naziv za srednjovjekovni rukopis pisan zlatnim ...

Liber diurnus (Romanorum pontificum)

Liber diurnus (Romanorum pontificum) [li'ber di·u'rnus ro:ma:no:'rum ponti'fikum] (lat.: Dnevna knjiga ...

Mendele Mojcher Sforim

Mendele Mojcher Sforim [me'ndele mo'jher sfori'm] (hebrejski: Mendele prodavač knjiga, pravo ime Šalom ...

Školska knjiga

Školska knjiga, hrvatsko izdavačko poduzeće, sa sjedištem u Zagrebu. Osnovana je 1950., nakon reorganizacije ...

Zagrebačka lanena knjiga

Zagrebačka lanena knjiga →  liber linteus zagrabiensis ...

Abélard, Pierre

Abélard ili Abailard [abela:'ʀ], Pierre (latinizirano Petrus Abelardus), francuski filozof i teolog ...

Abu Hanifa

Abu Hanifa (arapski Abū Ḥanīfa [a'bu: ḥani:'fa], Nu‘mān ibn Ṯābit), arapski osnivač hanefitskog, najvećega ...

Abul Faradž al-Isfahani

Abul Faradž al-Isfahani (arap. Abū ’l-Farağ al-Isfahānī [a'bu: lfa'ra62721 alisfaha:'ni:]) (pravo ime ‘Alī ...

Acta botanica Croatica

Acta botanica Croatica [a:'kta bota'nika kro·a:'tika], prvi botanički znanstveni časopis u Hrvatskoj. ...

Acta pharmaceutica

Acta pharmaceutica (Zagreb) [a:'kta farmacẹu'tika], glasilo Hrvatskoga farmaceutskog društva iz područja ...

|<  1 (2)  3  4  5  6  7  8  9  10  >  >|