Upit klasična fizika, pronađeno natuknica: 7

klasična fizika

klasična fizika, područja fizike razvijena prije 1900. i utemeljena na Newtonovim zakonima mehanike ...

Fizika

Fizika, međunarodni znanstveni časopis u izdanju Hrvatskoga fizikalnoga društva, u kojem su se objavljivali ...

načelo korespondencije

načelo korespondencije, načelo koje povezuje novu i staru teoriju, posebno kvantnu i klasičnu mehaniku. ...

nanotehnika

nanotehnika (nanotehnologija) (grč. ν8118νος ili νάννος: patuljak + tehnika), skup disciplina koje se bave ...

vremenski obrat

vremenski obrat, promjena predznaka vremenske koordinate u klasičnoj fizici i nerelativističkoj kvantnoj ...

matematika

matematika (lat. [ars] mathematica < grč. μαϑηματιϰὴ [τέχνη]: matematičko [umijeće], prema μάϑημα: nauk; ...

optika

optika (prema grč. ὀπτιϰὴ [τέχνη]: [znanost] o vidu), grana fizike koja se bavi svojstvima i širenjem ...