Upit cilj, pronađeno natuknica: 487

eksperimentalna psihologija

eksperimentalna psihologija, dio psihologije koji znanstvene spoznaje temelji na eksperimentu kojim ...

ekspresionizam

ekspresionizam (franc. expressionnisme, prema expression: izraz; izražaj), umjetnički i književni smjer ...

enciklopedija

enciklopedija (prema grč. ἐγϰύϰλıος: koji ide redom; opći + -pedija). Djelo u kojem se, abecednim ili ...

entelehija

entelehija (grčki ἐντελέχεıα: potpuna ostvarenost, prema en- + τέλος: svršetak + ἔχεıν: imati), ono ...

eristika

eristika (grč. ἐρıστıϰὴ [τέχνη]: vještina u prepiranju), vještina raspravljanja, prepiranja, polemiziranja. ...

ESA

ESA (akronim od engleski European Space Agency), Europska svemirska agencija, međunarodna organizacija ...

etika

etika (prema grčkom ἠϑıϰός: moralan, ćudoredan), skup načela moralnoga (ćudorednog) ponašanja nekoga ...

etnička kritika

etnička kritika, odvojak poredbenoga studija književnosti. Iako se njezini središnji interesi mogu prepoznati ...

etničko čišćenje

etničko čišćenje, protjerivanje, preseljenje ili likvidiranje dijela stanovništva radi promjene etničkoga ...

etnologija

etnologija (etno- + -logija: narodoznanstvo), znanost koja proučava ljudska društva i kulture; pritom ...

|<  1  2  3  4  5  6  7  8  9 (10)  >  >|