Upit cilj, pronađeno natuknica: 487

filtracija

filtracija (prema filtar), fizikalna separacijska tehnika i tehnološka operacija razdvajanja heterogenih ...

finis

finis (lat.), cilj, svrha; konac, svršetak; finis coronat opus, konac djelo krasi. U širem smislu: ...

fizika

fizika (grč. φυσıϰή, od φυσıϰός: prirodan, naravan), prirodna znanost koja se bavi materijom, gibanjem, ...

formula

formula (lat.: pravilo, načelo). 1. Utvrđen ili uobičajen postupak ili pristup, obrazac (formula ponašanja); ...

fotofiniš

fotofiniš (foto- + finiš, od engl. finish: završetak), automatski fotografski uređaj za snimanje redoslijeda ...

Foucault, Michel

Foucault [fukọ'], Michel, francuski filozof, društveni teoretičar i aktivist (Poitiers, 15. X. 1926 ...

Fujiwara no Toshinari

Fujiwara no Toshinari [fu62721iwara ~ tošinari] (Fujiwara no Shunzei), japanski pjesnik i kritičar (?, 1114 ...

futurologija

futurologija (lat. futurus: budući + -logija), disciplina koja se bavi čovjekovom budućnošću; istražuje ...

Gabelich, Gary

Gabelich [gẹi'bəlič], Gary, američki automobilist hrvatskoga podrijetla (Long Beach, 29. VIII. 1940 ...

gađanje

gađanje. 1. U vojnoj terminologiji, izbacivanje projektila iz oružja na određen cilj. Izvodi se radi ...

|<  <  11 (12)  13  14  15  16  17  18  19  20  >  >|