Upit atom, pronađeno natuknica: 99

silikati

silikati (prema silicij), soli i esteri ortosilicijske kiseline (H4SiO4) i njezini kondenzacijski produkti ...

spektar

spektar (lat. spectrum: pojava, priviđenje). 1. Raspodjela intenzitetâ mjerene veličine prikazanih ...

staklo

staklo, anorganska, amorfna, uglavnom prozirna tvar koja se dobiva taljenjem sirovina i brzim hlađenjem ...

stereokemija

stereokemija (stereo- + kemija), grana kemije koja se bavi proučavanjem prostornoga rasporeda atoma ...

subatomske čestice

subatomske čestice (sub- + atomski) (elementarne čestice), čestice manje od atoma, bilo da su sastavni ...

sulfonske kiseline

sulfonske kiseline (prema lat. sulphur: sumpor), alifatski ili aromatski organski spojevi koji sadrže ...

supstitucija

supstitucija (lat. substitutio: zamjena). 1. U lingvistici, naziv za zamjenu jednoga jezičnog elementa ...

šećeri

šećeri ili saharidi, jednostavni →  ugljikohidrati, slatka okusa, iznimno važni u prehrani i metabolizmu ...

Šutej, Miroslav

Šutej, Miroslav, hrvatski slikar i grafičar (Duga Resa, 29. IV. 1936 – Krapinske Toplice, 13. V. 2005). ...

Thomas-Fermijev model atoma

Thomas-Fermijev model atoma [tɔ'məs fe'rmi~] (po L. H. Thomasu i E. Fermiju), statistički model na osnovama ...

|<  1  2  3  4  5  6  7  8 (9)  10