Struka strane riječi, pronađeno natuknica: 1921

cinizam

cinizam (kasnolat. cynismus < grč. ϰυνıσμός). 1. Filozofsko naučavanje cinika (IV. st. pr. Kr.) o ustegnuću ...

circa

circa [ci'rka] (lat.: oko, otprilike) →  cirka ...

cirka

cirka (lat. circa: oko, otprilike) (kratica cca, ca), približno, otprilike, oko, po prilici; izraz koji ...

cirkulacija

cirkulacija (lat. circulatio: kruženje), općenito, optok, optjecaj, kružno gibanje, kolanje (krvi, zraka, ...

cirkular

cirkular (prema kasnolat. circularis: kružni). 1. Pismo koje se upućuje većem broju osoba ili ureda; ...

citat

citat (njem. Zitat, prema lat. citatus: pozvan /za svjedoka/), doslovan navod riječi, rečenice ili ulomka ...

civil

civil (od lat. civilis: građanski), građanska osoba, za razliku od one u vojnoj, policijskoj ili svećeničkoj ...

cizeliranje

cizeliranje (prema njem. zieselieren < franc. ciseler: dlijetom, ili drugim oruđem, obrađivati umjetničko ...

clara pacta, boni amici

clara pacta, boni amici [kla:'ra pa'kta bo'ni: ami:'ci:] (lat.: čisti dogovori, dobri prijatelji), čist ...

code

code [kɔd] (franc.) →  kod ...

|<  <  31  32  33  34  35  36  37  38  39 (40)  >  >|