Struka strane riječi, pronađeno natuknica: 1921

vaganti

vaganti (lat. vagans, genitiv vagantis: lutajući, nestalan), u najširem smislu, lutalice, skitnice, ...

vandalizam

vandalizam (franc. vandalisme), oštećivanje, razaranje javne ili privatne imovine bez razloga ili povoda, ...

varijabilan

varijabilan (kasnolat. variabilis), promjenljiv. Suprotno: invarijabilan. ...

varijacija

varijacija (lat. variatio: mijenjanje; različitost). 1. Promjena u izgledu, svojstvima, rasporedu, ...

varijanta

varijanta (franc. variante, od lat. varians, genitiv variantis: promjenljiv), inačica, oblik koji se ...

vazal

vazal (kasnolat. i srednjovj. lat. vassallus < kasnolat. vassus: sluga, iz galskoga), podanik franačkoga ...

veni, vidi, vici

veni, vidi, vici [ve:'ni: vi:'di: vi:'ci:] (lat.), dođoh, vidjeh, pobijedih; tim je riječima G. J. ...

verbalan

verbalan (lat. verbalis), izražen riječima; govorni, usmeni (npr. verbalna komunikacija, verbalni sukob). ...

verbalizam

verbalizam (prema verbalan), isprazna rječitost; pridavanje veće važnosti riječima nego stvarima i ...

verifikacija

verifikacija (prema srednjovjekovnom latinskom verificare: dokazati kao istinu). 1. Utvrđivanje istinitosti, ...

|<  < (191)  192  193