Struka pomoćne povijesne znanosti, pronađeno natuknica: 312

F (više značenja)

F. 1. Deseto slovo hrvatske abecede, a šesto latinske, za tjesnačnik /f/. Starosemitskoga podrijetla; ...

faksimil

faksimil (lat. fac simile: učini slično), naziv za reprodukciju koja je po obliku, dimenzijama, boji ...

falsifikat

falsifikat (njem. Falsifikat < kasnolat. falsificatum: krivotvoreno) →  krivotvorina ...

fasces

fasces [fa'~] (lat.: snopovi), u antičkom Rimu, svežanj pruća od breze ili brijesta, vezan remenom; ...

fels

fels (arap., mn. fulūs; prema lat. follis: kesa), najstariji arapski bakreni novac, kovan po ugledu ...

Ficker Julius

Ficker [fi'kəɹ], Julius, njemački povjesničar (Paderborn, 30. IV. 1826 – Innsbruck, 10. VII. 1902). ...

filigran

filigran (tal. filigrana, od lat. filum: nit i granum: zrno). 1. Otisak znaka na papiru, zaštitni znak ...

filir

filir (njem. Heller, madž. fillér), novac kovan prvi put u XIII. st. u njemačkom gradu Schwäbisch-Hallu ...

florin

florin (njem. Florin, prema srednjovj. lat. florinus: firentinski zlatnik, od lat. flos, floris: cvijet) ...

folar

folar (lat. follarus, prema follis: vreća), srednjovjekovni naziv za sitan bakreni novac, osobito u ...

|<  1  2  3  4  5  6  7  8  9 (10)  >  >|