Struka pomoćne povijesne znanosti, pronađeno natuknica: 312

dijak

dijak (novogrč. δıάϰος < starogrč. δıάϰονος: sluga, pomoćnik, podređeni službenik) →  pisar ...

dinar

dinar, novčana jedinica u više država (Alžir, Bahrein, Irak, Jordan, Kuvajt, Libija, Srbija, Sudan i ...

diploma

diploma (grč. δίπλωμα: presavijeno udvoje; listina, isprava, povelja), svjedodžba nekih završnih ispita, ...

diplomatika

diplomatika (franc. diplomatique, prema grč. δίπλωμα: presavijeno udvoje; listina, isprava, povelja), ...

dirhem

dirhem ili dirham (tur. dirhem < arap. dirham < grč. δραχμή: drahma), arapski srednjovjekovni srebrni ...

dispozicija

dispozicija (lat. dispositio). 1. Razmještaj, raspored, raspodjela (npr. predmeta, građe u znanstv. ...

Dobiaš-Roždestvenskaja Olga

Dobiaš-Roždestvenskaja [do'b’iaš ražd’e'stv’enskaja], Olga (Ol’ga), ruska povjesničarka i paleografkinja ...

dong

dong, okrugao novac s četverokutnom rupom u sredini, lijevan od jednostavnih kovina od X. do XX. st. ...

doppia

doppia [do'p:ia], stari dvostruki dukat grada Milana, težak 6,9 g. Španjolski doppia je dvostruki zlatni ...

drahma

drahma, grčka novčana jedinica. Naziv dolazi od starogrčkog δραχμή (drakhmḗ) kao oznake za pregršt novca, ...

|<  1  2  3  4  5  6  7 (8)  9  10  >  >|