Struka pomoćne povijesne znanosti, pronađeno natuknica: 312

Jaffé Philipp

Jaffé [jafe:'], Philipp, njemački povjesničar i kritičar (Schwersenz, 17. II. 1819 – Wittenberg, 3. IV. 1870). ...

jaspra

jaspra →  aspra ...

Joachimstaler

Joachimstaler [jo:'aximsta:ləɹ] (njem.), srebrni novac grofova Schlick, kovan približno od 1520. do ...

kancelarijsko pismo

kancelarijsko pismo, pismo svojstveno velikim kancelarijama (kraljevskima ili papinskima). To nije poseban ...

kapitala

kapitala (lat. capitalis, od caput: glava; naslov poglavlja), naziv za latinsko majuskulno pismo. Ime ...

karolina

karolina (srednjovj. lat. [scriptura] carolina: pismo Karla Velikoga), srednjovjekovno latinsko minuskulno ...

karšuni

karšuni (karšūnī), sirsko (»sirijsko«) pismo koje se upotrebljavalo za bilježenje arapskoga; u njem ...

kartular

kartular (srednjovj. lat. chartularium: zbirka akata, spisa, prema chartula, deminutiv od charta: papir, ...

kartuša

kartuša (francuski cartouche < talijanski cartoccio). 1. Ornament u obliku medaljona uokvirena volutama. ...

kesa

kesa (tur. kese < perz. kīse), nekadašnja turska računska novčana jedinica; 1 kesa srebra = 500 pijastera, ...

|<  <  11  12  13  14  15 (16)  17  18  19  20  >  >|