Struka pomoćne povijesne znanosti, pronađeno natuknica: 312

gvineja

gvineja (engl. guinea), engleski zlatni novac (težak 8,367 g sa 7,688 g čistoga zlata) koji se kovao ...

häller

häller [hε'ləɹ] (njem.) →  heller ...

heksagram

heksagram (heksa- + -gram), šesterokraka zvijezda; geometrijska figura sastavljena od dvaju sukladnih ...

heller

heller ili häller [hε'ləɹ] (prema srednjovisokonjem. Haller [pfeninc] kovan u mjestu Schwäbisch-Hall ...

heraldika

heraldika (francuski héraldique, od srednjovjekovnog latinskog heraldus: glasnik), pomoćna povijesna ...

herold

herold (njem. Herold < srednjofranc. hiraut, héraut, odn. srednjovj. lat. prevedenica heraldus: glasnik; ...

hidalgo

hidalgo [iδa'lγo] (španj., od hijo de algo, prema arapskome doslovno: sin od nečega, tj. posjednik). 1. ...

hijeratsko pismo

hijeratsko pismo (grč. ἱερατιϰός: svećenički) →  hijeroglifi ...

hirograf

hirograf (lat. chirographum, od grč. χεıρόγραφον). 1. Vlastoručno pisano pismo, dokument, isprava, ...

Hirschfeld Otto

Hirschfeld [hi'ršfεlt], Otto, njemački epigrafičar i povjesničar (Königsberg, danas Kalinjingrad, 16. III. 1843 ...

|<  <  11  12 (13)  14  15  16  17  18  19  20  >  >|