Struka pomoćne povijesne znanosti, pronađeno natuknica: 312

gotica

gotica, latinično pismo kasnoga sr. vijeka. Počelo se razvijati u XI. st. u sjev. Francuskoj iz karolinške ...

grb

grb, trajnija oznaka pojedinih osoba, obitelji, korporacija, političkih i crkvenih ustanova, organizacija ...

grbovnica

grbovnica →  armales ...

grešlja

grešlja ili grešljika (njem. Gröschl ili Gröschlein: grošić), pučki naziv za austrijski novac od 3 krajcara, ...

grivenik

grivenik (rus. grivennik), ruski sitni novac od 10 kopjejki. Počeo se kovati u srebru u doba Petra I. ...

grivna

grivna (rus. grivna). 1. Staroruska srebrna novčana i težinska jedinica. Težina (masa) grivne vjerojatno ...

groš

groš (njem. Groschen < starijega gros[se], tal. grosso, od lat. grossus: debeo), veći i krupniji europski ...

Grotefend Georg Friedrich

Grotefend [gro:'təfεnt], Georg Friedrich, njemački indoeuropeist i semitolog, filolog i paleograf (Hannoversch ...

Grotefend Hermann

Grotefend [gro:'təfεnt], Hermann, njemački arhivar i povjesničar (Hannover, 18. I. 1845 – Schwerin, ...

gulden

gulden (od staronjem. guldin: zlatan), prvotno naziv za zlatni novac, koji se u XIV. st. počeo kovati ...

|<  <  11 (12)  13  14  15  16  17  18  19  20  >  >|