Struka povijest, opća, pronađeno natuknica: 6821

Androutsos Odysseus

Androutsos [anδru'cos], Odysseus (Uliks), borac za neovisnost Grčke (Itaka ?, 1790 – Atena, 5. VI. 1825). ...

Andrusovski mir

Andrusovski mir, mirovni ugovor sklopljen 30. I. 1667. između Poljske i Rusije na trinaest i pol godina ...

andske civilizacije

andske civilizacije, naziv za kulture južnoameričkih Indijanaca na području Anda i peruanske obale u ...

aneksija Bosne i Hercegovine

aneksija Bosne i Hercegovine. Provodeći politiku širenja na Balkan, Austro-Ugarska je 7. X. 1908. proglasila ...

angarija

angarija (grč. ἀγγαρεία, od srednjoperz. angara: kraljevski glasnik na konju). 1. U starih Perzijanaca, ...

Angeli

Angeli (grč. Ἄγγελοı, Ággeloi), bizantska dinastija koja je vladala u Carigradu, Epiru i Tesaliji. Vladavina ...

Angelović Mahmud-paša

Angelović, Mahmud-paša, osmanski vojskovođa, veliki vezir i pjesnik (Novo Brdo, oko 1420 – Carigrad, ...

Angelović Mihailo

Angelović, Mihailo, Mahmud-pašin brat (? – ?, nakon 1463). Za despota Đurđa Brankovića veliki čelnik ...

Anghiera Pietro Martire d’

Anghiera [aŋgiε:'ra], Pietro Martire d’ (španj. Pedro Mártir de Anglería), talijanski kroničar, humanist ...

Angjelinović Budislav Grga

Angjelinović, Budislav Grga, hrvatski političar (Sućuraj na Hvaru, 14. I. 1886 – Split, 1. V. 1946). ...

|<  <  31  32  33  34  35  36  37  38 (39)  40  >  >|