Struka povijest, kulturna, pronađeno natuknica: 732

cigareta

cigareta (njem. Zigarette < franc. cigarette, deminutiv od cigare < španj. cigarro: cigara), rezani ...

cilindar (više značenja)

cilindar (njem. Zylinder < lat. cylindrus < grč. ϰύλıνδρος: valjak). 1. U geometriji, cilindrična ploha. 2. ...

Ciriaco d’Ancona

Ciriaco d’Ancona [čiri:'ako daŋko:'na] (pravo ime Ciriaco di Filippo Pizzicolli), talijanski humanist ...

cirkus

cirkus (lat. circus: krug). 1. U rimsko doba, otvoren, ograđen prostor za javne priredbe i natjecanja. ...

civilizacija

civilizacija ili uljudba (franc. civilisation, od lat. civilis: građanski, od civis: građanin), pojam ...

Concina Giacomo de

Concina [konči:'na], Giacomo de, talijanski kulturni povjesničar i putopisac (San Daniele del Friuli, ...

contredance

contredance [k61533tʀəd8118:'s] (franc.) →  kontradanca ...

corral

corral [kor:a'l] (španj. < lat. *currale: ograđen prostor, možda prema currus: kola). 1. Dvorište između ...

Corto Maltese

Corto Maltese (udomaćeno [ko'rto malte:'ze]), junak istoimenoga talijansko-francuskog stripa u kojem ...

cowboy

cowboy [kạu'bɔi] →  kauboj ...

|<  1  2  3  4  5  6  7  8  9 (10)  >  >|