Struka nuklearna tehnika, pronađeno natuknica: 13

akcelerator čestica

akcelerator čestica, uređaj u kojem se električki nabijene čestice (elektroni, protoni, ioni) ubrzavaju ...

fuzijsko-fisijski hibrid

fuzijsko-fisijski hibrid, uređaj koji bi u okviru nove koncepcije iskorištavanja nuklearne energije ...

kritična masa

kritična masa (prema grč. ϰριτιϰός, od ϰρίνειν: razlučivati, prosuđivati), najmanja masa radioaktivne ...

nuklearna elektrana

nuklearna elektrana, elektrana u kojoj se toplinska energija proizvedena u nuklearnom reaktoru kontroliranom ...

nuklearna energija

nuklearna energija (atomska energija), energija koja se oslobađa ili troši u spontanim (→  radioaktivnost) ...

nuklearni reaktor

nuklearni reaktor, uređaj u kojem se zbiva kontrolirana lančana nuklearna reakcija. Svi današnji reaktori ...

nuklearno gorivo

nuklearno gorivo, tvar koja se rabi u fisijskim nuklearnim reaktorima kao izvor nuklearne energije za ...

oplodni reaktor

oplodni reaktor →  nuklearni reaktor ...

radioaktivni otpad

radioaktivni otpad, materijal koji sadrži prirodne radioaktivne nuklide (→  radionuklidi) i/ili nuklearnim ...

sudarivač

sudarivač →  akcelerator čestica ...

(1)  2