Struka kemija, pronađeno natuknica: 1499

ugljik

ugljik, simbol C (lat. carboneum), kemijski element (atomski broj 6, relativna atomska masa 12,011). ...

ugljikov dioksid

ugljikov dioksid (ugljikov(IV) oksid), CO2, kemijski spoj u kojem su dva atoma kisika vezana dvostrukom ...

ugljikov disulfid

ugljikov disulfid →  sumpor ...

ugljikov monoksid

ugljikov monoksid (ugljikov(II) oksid), CO, kemijski spoj koji se sastoji od jednog ugljikova atoma ...

ugljikovodici

ugljikovodici, spojevi ugljika i vodika koji sadrže samo ta dva elementa. Zbog svojstva ugljikovih atoma ...

ultrafiltracija

ultrafiltracija (ultra- + filtracija), tehnika razdvajanja kapljevitih smjesa, većinom koloidnih disperznih ...

ulja

ulja (vjerojatno prema lat. oleum < grč. ἔλαιον: ulje), tekući organski spojevi ili smjese spojeva, ...

uranij

uranij (po planetu Uranu), simbol U (znanstv. lat. uranium) radioaktivni kemijski element iz skupine ...

uranoidi

uranoidi (uran[ij] + -oid) →  aktinoidi ...

Urbain Georges

Urbain [yʀb63338'], Georges, francuski kemičar (Pariz, 12. IV. 1872 – Pariz, 5. XI. 1938). Studirao na Visokoj ...

|<  <  141  142 (143)  144  145  146  147  148  149  150