Struka geofizika, pronađeno natuknica: 183

Sainte-Claire Deville Charles

Sainte-Claire Deville [s63338tklɛ:'ʀ dəvi'l], Charles, francuski geolog, meteorolog i vulkanolog (otok St. ...

salinitet

salinitet (njem. Salinität, prema lat. salinus: solni, koji se odnosi na sol) (slanost), udjel otopljenih ...

salinometar

salinometar (lat. salinus: solni + -metar), uređaj za određivanje saliniteta (slanosti), najčešće na ...

seizmograf

seizmograf (grč. σεισμός: potres + graf), mjerni instrument kojim se automatski mjere i bilježe pomaci ...

seizmogram

seizmogram (grč. σεισμός: potres + -gram), zapis gibanja tla tijekom potresa ovisno o vremenu. Nekada ...

seizmologija

seizmologija (grčki σεισμός: potres + -logija), grana geofizike koja se bavi proučavanjem potresa i ...

seizmološka postaja

seizmološka postaja, mjesto na kojem se s pomoću seizmografa i akcelerografa prati titranje tla uzrokovano ...

seizmometrija

seizmometrija (grčki σεισμός: potres + -metrija), dio seizmologije koji se odnosi na konstrukciju i ...

seizmotektonika

seizmotektonika (grčki σεισμός: potres + tektonika), disciplina geoznanosti koja povezuje seizmologiju ...

seš

seš (franc. seiches) (bibavica, štiga, šćiga), stojni val koji se javlja u jezerima, zaljevima, kanalima, ...

|<  <  11  12  13  14 (15)  16  17  18  19