Struka geodezija, pronađeno natuknica: 71

stereofotogrametrija

stereofotogrametrija (stereo- + fotogrametrija), poseban vid fotogrametrije, tehnika određivanja oblika ...

stereokamera

stereokamera (stereo- + kamera), fotografski aparat s dvama jednakim objektivima, udaljenima najčešće ...

stereopar

stereopar (stereo- + njem. Paar: par; dvoje < lat. par), dvije fotografske snimke istog objekta dobivene ...

tahimetrija

tahimetrija (tahi- + -metrija), vrsta geodetske izmjere u kojoj se položaj neke točke na terenu određuje ...

teodolit

teodolit (engl. theodolite < znanstv. lat. theodolitus), geodetski instrument za mjerenje horizontalnih ...

trasiranje

trasiranje (prema trasa), određivanje trase, tj. položaja u prostoru neke građevine izdužena oblika. ...

triangulacija

triangulacija (srednjovj. lat. triangulatio, od lat. triangulum: trokut), određivanje položaja točaka ...

trigonometar

trigonometar (grč. τρίγωνος: trokutni + -metar), geodetska točka u →  trigonometrijskoj mreži koja ima ...

trigonometrijska mreža

trigonometrijska mreža, u geodeziji, skup trajno označenih (stabiliziranih) točaka na Zemljinoj površini ...

trilateracija

trilateracija (prema kasnolat. trilaterus: trostran), određivanje položaja točaka u mreži međusobno ...

|<  1  2  3  4  5  6 (7)  8