Struka elektrotehnika, pronađeno natuknica: 414

digitalna elektronika

digitalna elektronika (engl. digital, od digit: znamenka), područje elektronike unutar kojega se obrađuju ...

dijatermija

dijatermija (dija- + -termija), dielektrično progrijavanje, toplinski učinak nastao polarizacijom dielektrika ...

diktafon

diktafon (engl. dictaphone, od lat. dictare: kazivati + -fon), elektroakustički uređaj namijenjen snimanju ...

dinamo

dinamo (engl. dynamo ili njem. Dynamo[maschine], prema grč. δύναμıς: sila, snaga), zastarjeli naziv ...

dioda

dioda (di- + [elektr]oda), elektronički element s dvjema elektrodama kojemu električna vodljivost izrazito ...

dipol

dipol (di-2 + pol). 1. U fizici, sustav dvaju polova iste jakosti suprotnog polariteta (dva električna ...

diskriminator

diskriminator (kasnolat. discriminator: koji razlučuje, razlučitelj), elektronski sklop koji razlučuje ...

dispečer

dispečer (engl. dispatcher: pošiljač, otpravljač), osoba (ustanova, organ) koja u dispečerskom centru, ...

dodirni napon

dodirni napon, električni napon između dvaju dijelova električne opreme s kojima čovjek može istodobno ...

Dolenc Anton

Dolenc, Anton, hrvatski inženjer elektrostrojarstva slovenskoga podrijetla (Klagenfurt, Austrija, 15. I. 1905 ...

|<  1  2  3  4  5 (6)  7  8  9  10  >  >|