Struka elektrotehnika, pronađeno natuknica: 411

telegram

telegram (tele- + -gram) →  brzojav ...

telekino

telekino (tele- + kino), uređaj za pretvorbu pokretnih slika snimljenih na filmu u videosignal radi ...

telekomunikacije

telekomunikacije (tele- + komunikacija), jedan od oblika komunikacije koji omogućuje razmjenu informacija ...

telekomunikacijske usluge

telekomunikacijske usluge, usluge temeljem kojih telekomunikacijski operatori pružaju podršku korisničkim ...

telekomunikacijski sateliti

telekomunikacijski sateliti, umjetni Zemljini sateliti namijenjeni ponajprije prijenosu informacija ...

telekomunikacijski vodovi

telekomunikacijski vodovi, fizička sredstva za prijenos signala koji sadrže audioinformacije, videoinformacije, ...

telemetrija

telemetrija (tele- + -metrija) →  daljinsko mjerenje ...

teletekst

teletekst (tele- + tekst, prema engl. teletext), usluga prijenosa teksta i jednostavnih grafičkih simbola ...

televizija

televizija (engl. television, od tele- + lat. visio: pojava; predstava), pojam s dva osnovna značenja: ...

televizijska kamera

televizijska kamera →  videokamera ...

|<  <  31  32  33  34 (35)  36  37  38  39  40  >