Struka ekologija, pronađeno natuknica: 86

anaerobioza

anaerobioza (an1 + aero- + -bioza), »život bez zraka«, oblik energetske izmjene karakterističan za ...

antibioza

antibioza (anti- + -bioza) →  amenzalizam ...

areal

areal (lat. area: ravnina), područje rasprostranjenosti neke biljne ili životinjske vrste (npr. hrast, ...

autekologija

autekologija (aut- + ekologija) →  ekologija ...

autohtona vrsta

autohtona vrsta →  alohtona vrsta ...

batijalno područje

batijalno područje (grč. βαϑύς: dubok), morski prostor od 200 do 2000 m dubine. Prostire se od ruba ...

bentos

bentos (bental) (grč. βένϑος: dubina), životna zajednica biljnih (fitobentos) i životinjskih (zoobentos) ...

biocenologija

biocenologija (bio- + ceno- + -logija) (sinekologija, ekologija zajednica), grana ekologije u kojoj ...

biocenoza

biocenoza (bio- + grč. ϰοίνωσıς: zajednica), životna zajednica raznovrsnih biljnih i životinjskih organizama ...

biocidi

biocidi (bio- + -cid), otrovne tvari namijenjene uništavanju živih organizama, npr. baktericidi, fungicidi, ...

|<  1 (2)  3  4  5  6  7  8  9