Struka antropologija, pronađeno natuknica: 164

abbevillien

abbevillien [abvil·j63338'] (francuski), kultura starijeg paleolitika karakteristična po načinu izradbe ...

aboridžini

aboridžini (engl.) →  aborigini ...

acheuléen

acheuléen [ašøle·63338'] (francuski), kultura starijega paleolitika, nazvana po nalazištu kod francuskoga ...

Afrikanci

Afrikanci, raznolike populacije afričkoga kontinenta, različite populacijske skupine nekad pripisivane ...

afropitek

afropitek (afro-: afrički + grč. πίϑηϰος: majmun) (Afropithecus), fosilni hominoid iz miocenskih naslaga ...

Ainu

Ainu (ainuski aïnu: čovjek, ljudi; Aino je nepravilno i ima pogrdno značenje), narod na otoku Hokkaidu ...

albinizam

albinizam (učeni naziv od port. albino: bjeloputi crnac, prema lat. albus: bijel). 1. Prirođeni i nasljedni ...

amerikanidi

amerikanidi, populacije američkih Indijanaca, skupine raznolikih varijeteta stanovnika Sjeverne, Srednje ...

Amphipithecus

Amphipithecus [amfipite:'kus] (amfi- + grč. πίϑηϰος: majmun), fosilni nalaz iz gornjeg eocena Burme, ...

Anatolci

Anatolci, narod Anatolije; također narodi, npr. Hetiti, koji su govorili jednim od izumrlih indoeuropskih ...

(1)  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >