Struka arheologija, pronađeno natuknica: 1174

Badanj

Badanj, arheološko špiljsko nalazište u kanjonu rijeke Bregave kraj sela Borojevića kraj Stoca, BiH. Pripada ...

badenska kultura

badenska kultura, eneolitička kultura nazvana po nalazištu Baden nedaleko od Beča. Bila je raširena ...

Bakar

Bakar, grad i luka na sjeverozapadnoj obali Bakarskog zaljeva, 15 km jugoistočno od Rijeke; 1187 st. ...

bakreno doba

bakreno doba ili eneolitik (halkolitik, kuprolitik), prapovijesno razdoblje između neolitika i brončanoga ...

Balina glavica

Balina glavica, višeslojni arheološki lokalitet u Umljanovićima kraj Drniša. Na prapovijesnoj gradini ...

balkanologija

balkanologija (balkanistika), humanistička znanstvena disciplina koja proučava Balkan kao povijesnu, ...

Ballif Philipp

Ballif [bali'f], Philipp, austrijski građevinski inženjer (Eggenberg kraj Graza, 1847 – Beč, 6. X. 1905). ...

Bandelier Adolphe Francis Alphonse

Bandelier (engl. [bændəli'ə], franc. [b8118dəl·jẹ']), Adolphe Francis Alphonse, sjevernoamerički antropolog ...

Banner János

Banner [bα'n:εr], János, madžarski arheolog (Székudvar/Socodor, Rumunjska, 6. III. 1888 – Budimpešta, ...

Banjole (arheološko nalazište)

Banjole, arheološko nalazište kraj Vodnjana. God. 1907. otkrivena je trobrodna bazilika sv. Mihovila, ...

|<  < (11)  12  13  14  15  16  17  18  19  20  >  >|