Münster, Sebastian

Münster [my'nstəɹ], Sebastian, njemački hebraist, kozmograf i kartograf (Ingelheim na Rajni, 20. I. 1488Basel, 26. V. 1552). Profesor hebraistike na Sveučilištu u Heidelbergu (1524–27) i Baselu (1529), gdje je bio rektor 1547–48. Uredio i izdao dvosveščanu Bibliju (Biblia Hebraica, 1536) na hebrejskom i latinskom. Geografska i kartografska znanja svojega doba skupio je u kapitalnom djelu Kozmografija (Cosmographia), objavljenom 1544 (471 drvorez i 26 karata). U izdanjima do 1550. djelo je znatno obogaćeno drvorezima (900) i kartama (40). Hrvatska je prikazana na karti Ilirika (Descriptio Totius Illyridis) i na drvoreznoj karti Ugarske (Landtafel des Ungerlandes, Polande, Russen…), za koju se ne zna potječe li iz Kozmografije ili iz Münsterova izdanja Ptolemejeve Geografije iz 1540.

Münster, Sebastian. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 28.1.2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=42448>.