STRUKE:

faktorska analiza

faktorska analiza, skup matematičko-statističkih postupaka koji omogućuju da se u većem broju varijabli, među kojima postoji povezanost, utvrdi manji broj varijabli koje objašnjavaju tu povezanost.

U svim područjima istraživanja broj obilježja svake varijable, slučajno izabrane u uzorak, može biti velik. Zato istraživač želi reducirati ukupan broj obilježja kako bi dominantna obilježja došla jače do izražaja. To se može učiniti tako da se pronađu neke hipotetičke varijable, koje su zapravo ponderirane sume promatranih varijabli i koje mogu zamijeniti te promatrane varijable. Te izvedene varijable koje daju sumarni opis promatranih podataka nazivaju se faktori. Zato se faktorska analiza može definirati kao dio statističke analize u kojoj se promatrane varijable xi (i = 1, 2, …, n) mogu izraziti u terminima određenoga broja m (m < n) faktora s rezidualnim veličinama.

faktorska analiza. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 20.1.2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=18886>.