STRUKE:

Tripoli

ilustracija
TRIPOLI, Zeleni trg

Tripoli (arap. Ṭarābulus al-Gharb), glavni i najveći grad Libije, njezino gospodarsko i upravno središte; šire gradsko područje ima 1 123 048 st. (2003). Leži na obali Sredozemnoga mora. Među arhitektonskim spomenicima ističu se slavoluk Marka Aurelija (163), arapski dvorac i utvrda iz VII. st. (poslije obnovljena) i džamije (Naga, rekonstruirana u XVII. st.; Karamanli, 1736; Gurgi, 1833). Prostrani novoizgrađeni dio grada pruža se pretežito južno i jugozapadno od stare gradske jezgre. Sveučilište je osnovano 1973. Arheološki i prirodoslovni muzej. Tripoli obuhvaća 3/4 ukupne industrijske proizvodnje zemlje (preradba poljoprivrednih proizvoda, tvornice tekstila, sagova, cigareta, građevnoga materijala i dr.). Znatna je obrtnička proizvodnja (obradba kože, izradba predmeta u tehnici filigrana). Tripoli ide u red vodećih lučkih središta. Međunarodna zračna luka. – Na mjestu današnjega Tripolija Feničani su u VII. st. pr. Kr. utemeljili koloniju Oea, koju su u VI. st. pr. Kr. zaposjeli Kartažani. Pod njihovom vlašću ta je kolonija bila do 146. pr. Kr., kada su je osvojili Rimljani u Trećem punskom ratu te uključili u provinciju Afriku. U helenističko doba dobila je pokrajina, a zatim i Oea kao glavni grad, grčko ime Tripolis (grč.: Tρίπoλις – Tri grada, tj. Oea, Leptis Magna i Sabrata). Potom je Tripoli bio pod vlašću Vandala (450–533) i Bizanta. God. 645. potpao je pod arapsku vlast koja je trajala, s prekidima od 1146. do 1158. kada je bio pod vlašću sicilskih Normana, sve do 1510., kada su ga zauzeli Španjolci. God. 1530–51. bio je u rukama ivanovaca, a potom Osmanlija, za čije je vladavine bio gusarsko uporište. Tijekom XVII. i XVIII. st. više puta napadale su ga francuska i britanska flota, a 1804. i američka flota. Porta ga je 1835. stavila pod svoj nadzor, ali ga je nakon Talijansko-turskoga rata (1911–12) morala prepustiti Italiji. U međuratnom razdoblju Tripoli je bio glavni grad talijanske kolonije Tripolitanije, a za II. svjetskog rata važno talijansko-njemačko uporište, koje su 23. I. 1943. osvojili Britanci; pod njihovom je upravom bio do 1951. S proglašenjem libijske neovisnosti (24. XII. 1951), Tripoli i Banghazi postali su državne prijestolnice; od 1969. Tripoli je glavni grad. Broj stanovnika rastao je s 343 928 (1971) na 858 500 (1981) te na oko 1,1 milijun (1995). Vojna zrakoplovna baza SAD-a u blizini Tripolija (uspostavljena 1945) održana je do 1970.

Tripoli. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 26.3.2019. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=62349>.