geostrofički vjetar

geostrofički vjetar (geo- + grč. στρέφεıν: okretati, vrtjeti), visinsko horizontalno strujanje zraka kojem je smjer usporedan s izobarama. Nastaje na visini iznad 600 ili 1000 m pod utjecajem gradijenta tlaka (sile usmjerene od višega prema nižem tlaku) i Coriolisove sile (sile okomite na smjer strujanja). Pojednostavljeno, geostrofički je vjetar glavni pokretač strujanja zraka u prizemnim slojevima atmosfere, a njegovu je brzinu moguće izračunati iz razdiobe polja tlaka.

geostrofički vjetar. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 26.1.2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=21750>.