Struka kemija, pronađeno natuknica: 1476

alosterija

alosterija (alo- + grč. στερεός: tvrd), promjena konformacije kvaternarne strukture bjelančevina pri ...

alotropija

alotropija (grč. ἀλλότροπος: promjenljiv), pojavljivanje nekih kemijskih elemenata u više oblika (u ...

Altman Sidney

Altman [ɔ:'ltmən], Sidney, kanadsko-američki molekularni biolog (Montréal, 7. V. 1939). Proučavao katalitičko ...

aluminij

aluminij (engl. aluminium, prema lat. alumen: stipsa), simbol Al (aluminium), element (atomski broj ...

alumosilikati

alumosilikati (alum[inij] + silikat), silikati u kojima je jedan ili više silicijevih atoma zamijenjeno ...

Am

Am, kemijski simbol za → americij. ...

americij

americij (prema Amerika), simbol Am (americium), kemijski umjetni radioelement iz skupine aktinoida ...

Amesov test

Amesov test [ẹims~] (po američkom biokemičaru Bruceu Nathanu Amesu), biotest kojim se određuje mutagenost ...

amfifilnost

amfifilnost (amfi- + -filnost), svojstvo nekih spojeva da ujedno djeluju i hidrofilno i hidrofobno, ...

amfipatija

amfipatija (amfi- + -patija) →  amfifilnost ...

|<  < (11)  12  13  14  15  16  17  18  19  20  >  >|