Povelja Ujedinjenih nacija

Povelja Ujedinjenih nacija, višestrani međunar. ugovor i istodobno konstitutivni akt Ujedinjenih nacija. Potpisana je 26. VI. 1945. u San Franciscu, a stupila je na snagu 24. X. 1945. Sastoji se od preambule i 111 članaka te Statuta Međunarodnoga suda, koji je njezin sastavni dio. Povelja uređuje ciljeve, načela i ustrojstvo UN-a (→ ujedinjene nacije), ali i nastojanja na promicanju suradnje među državama, mirnom rješavanju međunar. sporova te osiguranju međunar. mira i sigurnosti.

Povelja Ujedinjenih nacija. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 24.8.2019. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=49826>.